Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014    
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Διαγωνισμοί - Δώρα

Οικονομία

Κατηγορίες Επιχειρήσεων & Επαγγελμάτων

Βρείτε μας!

find us on Facebook!
_______________________


ON TWITTER

Find us on Facebook

ΕΛΤΑ: Πρόσληψη 23 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης

Περίληψη της ανακοίνωσης   ΣΟΧ 6 / 2011

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στο Δήμο Παύλου Μελά  Θεσσαλονίκης, ανακοινώνουν ότι με την αριθ. ΣΟΧ 6 / 2011 ανακοίνωση  (αριθ. πρωτ. Μ01/ 411 /311.31/ 21.01.2011) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει, θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι τριών  (23) ατόμων (10 στην ειδικότητα ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και 13 στην ειδικότητα ΔΕ Διανομέων)  πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδρομικών  Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α,)  με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Ταχυδρομικά Καταστήματα

Έδρα Καταστημάτων

Ειδικότητα

Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

501

Καταστήματα της πόλης Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής Πολεοδ. Συγκρ. Θεσ/νίκης, δηλαδή

  • Ταχ. Καταστήματα  του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
  • Ταχ. Καταστήματα  του Δήμου Ωραιοκάστρου,
  • Ταχ. Καταστήματα Ιωνίας, Σίνδου  και Καλοχωρίου  του Δήμου Δέλτα,
  • Ταχ. Κατάστημα Θερμαϊκού του Δήμου Θερμαϊκού,
  • Ταχ. Κατάστημα Θέρμης του Δήμου Θέρμης

Θεσ/νίκη

Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλ-  λευσης

8  μήνες πλήρους απασχόλ.

8

502

Κατ/μα Λαγκαδά

του Δήμου Λαγκαδά

Λαγκαδάς

Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης

8  μήνες πλήρους απασχόλ.

1

503

Κατ/μα Νέας Μηχανιώνας

του Δήμου Θερμαϊκού

Νέα Μηχανιώνα

Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης

8  μήνες πλήρους απασχόλ.

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)  συνέχεια….

Κωδικός

θέσης

Ταχυδρομικά Καταστήματα

Έδρα Καταστημά-των

Ειδικότητα

Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

504

Καταστήματα της πόλης Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής Πολεοδ. Συγκρ. Θεσ/νίκης, δηλαδή

  • Ταχ. Καταστήματα  του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
  • Ταχ. Καταστήματα  του Δήμου Ωραιοκάστρου,
  • Ταχ. Καταστήματα Ιωνίας, Σίνδου  και Καλοχωρίου  του Δήμου Δέλτα,
  • Ταχ. Κατάστημα Θερμαϊκού του Δήμου Θερμαϊκού,
  • Ταχ. Κατάστημα Θέρμης του Δήμου Θέρμης

Θεσ/νίκη

Δ.Ε. Διανομέων

8  μήνες πλήρους απασχόλ.

7

505

Κατ/μα Νέας Μηχανιώνας

του Δήμου Θερμαϊκού

Νέα Μηχανιώνα

Δ.Ε. Διανομέων

8  μήνες πλήρους απασχόλ.

1

506

Κατ/μα Επανομής

του Δήμου Θερμαϊκού

Επανομή

Δ.Ε. Διανομέων

8  μήνες πλήρους απασχόλ.

1

507

Κατ/μα  Βασιλικών

του Δήμου Θέρμης

Βασιλικά

Δ.Ε. Διανομέων

8  μήνες πλήρους απασχόλ.

1

508

Κατ/μα Χαλκηδόνας

του Δήμου Χαλκηδόνας

Χαλκηδόνα

Δ.Ε. Διανομέων

8  μήνες πλήρους απασχόλ.

1

509

Κατ/μα Γέφυρας

του Δήμου Χαλκηδόνας

Γέφυρα

Δ.Ε. Διανομέων

8  μήνες πλήρους απασχόλ.

1

510

Κατ/μα Λαγκαδά

του Δήμου Λαγκαδά

Λαγκαδάς

Δ.Ε. Διανομέων

8  μήνες πλήρους απασχόλ.

1

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα προσόντα)

501-503

1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή

Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή

Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή

- Απολυτήριος τίτλος:

- Ενιαίου Λυκείου ή

- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων:

Διοικητικών Υπηρεσιών- Γραμματέων ή

Οικονομίας ή

Βιβλιοθηκονομίας ή

Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων:

Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή

Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή

Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή

Υπαλλήλων Διοίκησης ή

Εμπορικών Επιχειρήσεων ή

-Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

2. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα προσόντα)

504-510

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της  αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

2. Άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α΄ (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του μοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις  δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Το ανωτέρω κύριο προσόν με αριθ.1 και  άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική, η οποία να είναι σε ισχύ.


ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
:

Οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό  εντυπο ασεπ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών και συγκεκριμένα από 08.02.2011 μέχρι και 17.02.2011,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 – 14:00, στις ακόλουθες Υπηρεσιακές Λειτουργίες του ΕΛΤΑ:

 

1.- Περιφ/κή Δ/νση ΕΛΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Λαγκαδά 199, Τ.Κ. 541 06  ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, 2ος όροφος (τηλ. πληροφοριών  2310-589443, 2310-589410).

2.- Ταχυδρομικό Κατάστημα Λαγκαδά ,  Ματαπά 15, 572 00  ΛΑΓΚΑΔΑΣ  (τηλ. 23940-22235).

3.- Ταχυδρομικό Κατάστημα Νέας Μηχανιώνας,  Αγ. Νικολάου 25, 570 04 ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

(τηλ. 23920-31811).

4.- Ταχυδρομικό Κατάστημα Γέφυρας,   Γ. Παπανδρέου και Ηρώων, 570 11 ΓΕΦΥΡΑ,

(τηλ. 2310-715249)

5.- Ταχυδρομικό Κατάστημα Επανομής, Δημ. Αγοράς 1,  575 00  ΕΠΑΝΟΜΗ (τηλ. 23920-41340)

6.- Ταχυδρομικό Κατάστημα  Βασιλικών, Πλατεία Χάνια, 570 06  ΒΑΣΙΛΙΚΑ (τηλ. 23960-22220).

7.- Ταχυδρομικό Κατάστημα  Χαλκηδόνας, Φ. Μισκάκη 40, 570 07 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ (τηλ. 23910-22320)

 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών κλπ), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην Μ01/ 411 /311.31/ 21.01.2011 ανακοίνωση, η οποία έχει αναρτηθεί  στις προαναφερόμενες Υπηρεσίες του ΕΛΤΑ. Αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελούν το “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” με σήμανση έκδοσης “13-01-2011” το οποίο περιλαμβάνει επισημάνσεις για τα προσόντα, τα βαθμολογούμενα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και την κατάταξη, καθώς επίσης και το Ειδικό Παράρτημα «(Α1)  Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ» με ημερ. 19-11-2010.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στις παραπάνω αναφερόμενες Υπηρεσιακές Λειτουργίες του ΕΛΤΑ που έχουν ορισθεί ως Υπηρεσίες παραλαβής αιτήσεων. β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  - Έντυπα αιτήσεων – Διαγωνισμών φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ)  γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).
Χρήσιμα Links - Εκπαίδευση/ΕργασίαΠωλητές - Συνεργάτες


Ο "Επαγγελματικός Κόσμος" ζητά επαγγελματίες πωλητές καθώς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Ιντερνετ, για μόνιμη Συνεργασία.

Επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας το βιογραφικό σας στα e-mail: advs [at] epagelmatikos-kosmos.gr ή  job.ep.kosmos [at] gmail.com

Αναζήτηση επαγγέλματος-επιχείρησης:

Τυχαίες αγγελίες

Newsletter


Διαφήμιση

Εορτάζουν:

Bookmark Us

 
Κορυφή

Created by firstfloor.gr . © Copyright 2014 All rights reserved